BeeCost Terms of Service

(Vietnamese bellow)

Last modified: October 01, 2019.


Welcome to BeeCost!

Thanks for using our products and services (“Services”).

By using our Services, you are agreeing to these terms. Please read them carefully.

We provide a free service and, as such, we provide no warranty or guarantee of service or uptime. Any automated use of our service is strictly forbidden without express permission from us. Persons found to be using automation will be immediately and permanently banned. BeeCost reserves the right to make changes and improvements to these Terms of Service at any time and without notice. We public this Terms of Service at https://www.beecost.com/term.

By using our Services, you acknowledge that you have read, understand and agree to these terms and do so at your own risk.

You must follow any policies made available to you within the Services, following these details:

Don’t misuse our Services. For example, don’t interfere with our Services or try to access them using a method other than the interface and the instructions that we provide. You may use our Services only as permitted by law, including applicable export and re-export control laws and regulations. We may suspend or stop providing our Services to you if you do not comply with our terms or policies or if we are investigating suspected misconduct.

You agree that Our service may change your website/app interface and content to provide enrichment data like analytics, pricing history, shopping predictions… it's all owned by us and be used to improve your product experience and it's all computed by BeeCost only, every data comparison between BeeCost and some third-party is not saying that we provide wrong service. No spam, harmful, fake or illegal information will be shown to you in this feature.

Our Warranties and Disclaimers

We provide our Services using a commercially reasonable level of skill and care and we hope that you will enjoy using them. But there are certain things that we don’t promise about our Services. The services we provide may support but doesn't involve in any transaction, any transaction dispute has nothing to do with us, any liability arising from transactions that we do not accept.

Business uses of our Services

If you are using our Services on behalf of a business, that business accepts these terms. It will hold harmless and indemnify Beecost and its affiliates, officers, agents, and employees from any claim, suit or action arising from or related to the use of the Services or violation of these terms, including any liability or expense arising from claims, losses, damages, suits, judgments, litigation costs and attorneys’ fees.

Privacy Policy Terms

You agree that you’ve read, understand and accept the ways we show, collect, process information about you (anonymous or you give us) at https://www.beecost.com/policy - including showing offers, affiliate link, deals, … from us and our partners to generate BeeCost's Services fee.

Installation & Uninstallation Terms

You agree that we provide multiple way for installing our services, including software/app installation, web extensions installation, … We might combine with our partner (who distribute our Service)’s terms, and you agree about Terms applied for those kind of installation. In every situation, You always have rights of choosing install our Service or not, or uninstall or asking us to remove our Service anytime you want.

About these Terms

We may modify these terms or any additional terms that apply to a Service to, for example, reflect changes to the law or changes to our Services. You should look at the terms regularly. We’ll post notice of modifications to these terms on this page. We’ll post notice of modified additional terms in the applicable Service. Changes will not apply retroactively and will become effective no sooner than fourteen days after they are posted. However, changes addressing new functions for a Service or changes made for legal reasons will be effective immediately. If you do not agree to the modified terms for a Service, you should discontinue your use of that Service.

These terms control the relationship between BeeCost and you. They do not create any third party beneficiary rights.

If you do not comply with these terms, and we don’t take action right away, this doesn’t mean that we are giving up any rights that we may have (such as taking action in the future).

For information about how to contact BeeCost, please visit our contact page.


Thỏa thuận Dịch vụ

BeeCost xin chào,

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ BeeCost, bao gồm giao diện, ứng dụng, tiện ích trình duyệt web, các hệ thống phần mềm, phần cứng phụ trợ và không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ sau này được chúng tôi công bố. (Sau đây gọi chung là Dịch vụ, Hệ thống hoặc BeeCost)

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ thỏa thuận, điều khoản sử dụng sau đây:

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ hoàn toàn miễn phí, và, chúng tôi đôi khi không đảm bảo hoặc bảo hành sản phẩm dịch vụ hay việc dịch vụ bị gián đoạn. Thông thường, sự không đảm bảo này chỉ xảy ra bởi sự kiện bất khả kháng hoặc tấn công phá hoại. Bất cứ hành vi tự động nào được thực hiện tự động trên BeeCost đều bị cấm thực hiện nếu không có sự cho phép của chúng tôi.

Đối với người thực hiện các hành vi tự động trên Dịch vụ, BeeCost có toàn quyền quyết định cấm hoặc dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo. BeeCost có thể thay đổi quyền và các điểm khoản tại “Thỏa thuận Dịch vụ" này bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước, nhưng với điều kiện “Thỏa thuận Dịch vụ” sẽ luôn được công khai tại https://www.beecost.com/term.

Bằng việc sử dụng BeeCost, bạn đồng ý rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ các điều khoản và Thỏa thuận Dịch vụ Dịch vụ, tuân theo và sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi không tuân theo Thỏa thuận Dịch vụ hoặc chưa quy định rõ ràng.

Bạn đồng ý sẽ tuân thủ các quy định, thỏa thuận, điều khoản cụ thể sau:

Không sử dụng sai mục đích: Ví dụ: không thực hiện sử dụng hoặc truy cập tới Dịch vụ hoặc sử dụng bất cứ phương thức nào tới Dịch vụ ngoài các Giao diện và hướng dẫn BeeCost cung cấp cho bạn. Bạn phải sử dụng BeeCost tuân theo các quy định pháp lý sở tại và bất cứ các quy định nào mà tổ chức, địa phương hay quốc gia đang quy định lên bạn. BeeCost có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ đối với bạn mà không cần thông báo nếu phát hiện việc làm trái điều khoản này hoặc cố tìm các lỗ hổng về thỏa thuận để thực hiện các hành vi sai hoặc chưa được quy định bởi pháp luật.

Bạn đồng ý rằng Dịch vụ có thể thay đổi giao diện và nội dung bạn đang nhìn thấy trên website, mobile hay bất cứ môi trường nào BeeCost hoạt động, để cung cấp các tính năng làm dày, phần tích dữ liệu, lịch sử dữ liệu, các phán đoán gợi ý và các trải nghiệm giao diện nâng cao... BeeCost sở hữu những thông tin được hiển thị đó, và bạn hiểu rằng những thông tin đó được tính toán, xử lý, xác thực và tuyên bố chỉ bởi BeeCost, mọi sự so sánh về tính chính xác về thông tin giữa BeeCost và một bên thứ ba nào khác đều không có ý nghĩa rằng BeeCost đã cung cấp một thông tin sai. Bạn được đảm bảo rằng BeeCost sẽ không bao giờ hiển thị các nội dung rác, hình ảnh thông tin phản cảm trái với quy định của Pháp luật đối với tính năng này.

Các Cam kết và Miễn trừ.

BeeCost cam kết cung cấp Dịch vụ của mình với một mức độ phù hợp với khả năng cung cấp và chăm sóc khách hàng của mình, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy vui lòng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, có một số tình huống mà Dịch vụ của chúng tôi không bị liên đới: BeeCost hỗ trợ, gợi ý, nhưng không chủ động thực hiện hoặc tham gia vào bất cứ giao dịch tài chính, trao đổi nào giữa bạn và một bên thứ ba nào khác, vì vậy bất cứ vấn đề gì phát sinh xung quanh các giao dịch đó sẽ được miễn trừ cho BeeCost trong Thỏa thuận Dịch vụ này.

Sử dụng BeeCost trong thương mại.

Nếu bạn đại diện cho một thực thể kinh doanh/thương mại, thực thể đó cũng đồng ý các điều khoản trong Thỏa thuận này, và thực thể đó đồng ý rằng sẽ bồi thường nếu gây hại tới BeeCost, Dịch vụ và các đối tác, chi nhánh, liên kết, đại diện hoặc các nhân viên của BeeCost. BeeCost được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý và chi phí trong mọi tranh chấp, mất mát, tổn hại, kiện tụng, … với bạn trong trường hợp đó.

Điều khoản về Chính sách Quyền riêng tư

Bạn đã đọc, hiểu rõ và đồng ý về cách chúng tôi hiển thị, thu thập, xử lý các thông tin mà bạn nhìn thấy và thông tin về bạn (khuyết danh hoặc bạn cung cấp) được ghi tại địa chỉ https://www.beecost.com/policy - bao gồm cả việc hiển thị các thông tin về offers, affiliate link, deals… từ các đối tác của BeeCost cho việc sinh ra chi phí vận hành Dịch vụ.

Điều khoản về Cài đặt & Gỡ dịch vụ

Bạn đồng ý rằng chúng tôi cung cấp nhiều cách thức để cài đặt Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn thông qua cài đặt ứng dụng, phần mềm, cài đặt tiện ích mở rộng web, … chúng tôi có thể kết hợp với thỏa thuận dịch vụ của các đối tác phân phối Dịch vụ của chúng tôi, và bạn đồng ý rằng bạn là một phần trong những thỏa thuận cài đặt này và đồng ý với việc thực hiện chúng.

Trong mọi trường hợp, bạn luôn có quyền chọn để cài đặt Dịch vụ của chúng tôi hoặc không, hoặc có thể gỡ bỏ hoặc yêu cầu chúng tôi xóa bỏ Dịch vụ bất cứ lúc nào bạn muốn.

Về Thỏa thuận này.

Chúng tôi có thể thay đổi, thay thế hoặc thêm các điều khoản, Thỏa thuận Dịch vụ Dịch vụ, để, ví dụ, phù hợp với các thay đổi về pháp lý hoặc các thay đổi về chính sách, tính năng của Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng sẽ thường xuyên đọc và kiểm tra các sự thay đổi này.

Thỏa thuận Dịch vụ mới nhất luôn ở trên trang web này. Chúng tôi thông báo với bạn các thay đổi về Thỏa thuận Dịch vụ thông qua trang chủ hoặc các tính năng, ứng dụng của Dịch vụ, chúng sẽ có tác dụng ngay sau khi được cập nhật, trừ thay đổi không liên quan tới sự thay đổi về luật pháp - chúng sẽ có tác dụng sau nhiều nhất mười bốn ngày nếu nó cần các hành động cụ thể từ bạn.

Bạn có quyền dừng sử dụng Dịch vụ nếu không đồng ý với các thay đổi, chỉnh sửa Thỏa thuận này mà không cần thông báo.

Thỏa thuận này quy định mối quan hệ giữa bạn và BeeCost và sẽ không tạo ra bất cứ một ràng buộc nào về quyền lợi của bên thứ ba nào khác.

Trong trường hợp bạn không tuân thủ một điều khoản nào tại đây mà BeeCost không thực hiện một biện pháp nào ngay lập tức, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ từ bỏ bất cứ một quyền nào có thể của BeeCost mà có thể thực hiện nó trong tương lai.